کميته ي بين المللي عليه امپرياليسم تقويم مسيحي در سازمان ملل متحد

کميته ي بين المللي عليه امپرياليسم تقويم مسيحي در سازمان ملل متحد

واقعيتها: سازمان ملل متحد که فرضاَ قانونگذار و سخنور بيطرفي براي تمام ملل کره ي زمين است، هنوز از تقويم مسيحي استفاده مي کند که نمايانگر نامحترم شمردن تمام مذاهب ديگر در جهان است.

از شش بيليون جمعيت جهان تنها يک بيليون آنان مسيحي هستند.

واضح است که مسيحيان يک اقليت هستند. بنابراين چطور تقويم اقليتها بر سازمان ملل متحد تحميل شده، سازماني که تصور مي رود نماينده ي پنج بيليون انسان ديگر نيز هست؟

چرا کشورهاي مسلمان يا بودايي بايد مجبور باشند در يک سازمان جهاني شرکت کنند که با استفاده از تقويم يک مذهب ديگر مقام و شان آنان را انکار مي کند.

آيا استفاده از تقويم مسيحي توسط سازمان ملل متحد گواه نيست که اين سازمان دست نشانده ي قدرتهاي غربي مسيحي است و به دستور ايشان به حرکت در مي آيد؟

راه حل: اتخاذ يک تقويم غيرمذهبي توسط سازمان ملل متحد بر پايه ي يک واقعه ي تاريخي و غير مذهبي. براي مثال، سال يک در اين تقويم مي تواند مصادف با اولين سال تاسيس سازمان ملل متحد و يا حادثه انفجار بمب اتمي در هيروشيما باشد. در صورت انتخاب دوم، سال 2001 در واقع سال 55 بعد از هيروشيما خواهد بود.

طرح پيشنهادي: زير فشار گذاشتن دولت ملي خود تا حدي که آنان نيز بر سازمان ملل فشار آورده تا با اتخاذ رسمي يک تقويم غير مذهبي به کشورهاي غير مسيحي و مردم آن احترام گذاشته شود.

چگونه دولت شما مي تواند با تصويب معاهده ها در سازمان ملل بر اساس تقويم مسيحيت بر اعتقاد مسلمانان خيانت کند؟

آيا سازمان ملل آشکارا ابراز نمي دارد که اعتقاد مسيحيان بر اعتقاد مسلمانان ارجحيت دارد؟ اگر نه، چرا تصويب مدارک رسمي سازمان ملل بايد با استفاده از تقويم مسيحي بر دولتهاي اسلامي تحميل شود؟

هم اکنون دست به کار شويد! ما بايستي فوراَ دست به کار شويم و به سازمان ملل فشار وارد کنيم تا اين مسئله تغيير کند. اولين قدم، سازمان دهي يک گردهمايي براي بنياد نهادن اين کميته است. همزمان، شما مي توانيد سريعا بين هواخواهان فعال و عموم مردم اقدام به امضا جمع کردن، سازمان دهي به فعاليت هاي خبري و خبرگزاري و ملاقات مامورين دولت محلي خود کرده و خواهان احترام اساسي و ابتدايي بين المللي به دين و اعتقادتان شويد. سازمان ملل متحد نبايد يک تقويم مسيحي را به ديگران تحميل کند! برخورد مسيحيان چگونه خواهد بود اگر بطور ناگهاني سازمان ملل از تقويم مسلمانان استفاده کند؟ بعد از اين همه سال توهين مسيحيان به مسلمانان بخاطر موافقت با تقويم مسيحي، سازمان ملل بايد با تقاضاي حداقل بيست سال استفاده از تقويم مسلمانان عدالت را اجرا کند... اما بخشايش ممکن است ما را به قبول عذرخواهي از طرف سازمان ملل بخواند و از امروز به بعد به استفاده از يک تقويم بيطرفانه ي غير مسيحي بيانجامد. توهين و بي احترامي بس است!

براي برگزاري گردهمايي اوليه ما را ياري دهيد: با کمک به سازماندهي اولين گردهمايي کميته ي بين المللي عليه امپرياليسم تقويم مسيحي در سازمان ملل متحد عضوي از برگزار کنندگان تاريخي سازمان ما باشيد. ما احتياج به کمک داريم و ما بايستي تلاشهايمان را بين رهبران مذهبي و سياسي در دنيا همگون سازيم، بخاطر احترام به اعتقاد شما و بيادبود قربانيان استعمار مسيحيت. اولين کمکي که ما احتياج داريم مکاني است که نمايندگان از تمام جهان بتوانند براي بحث استراتژي، انتخاب اولين نمايندگان براي سازمانمان و تشکيل يک اداره ي بين المللي در آن شرکت کنند. اگر کشور شما مي تواند اين امکانات را فراهم کرده و کمک کند، نام شما براي هميشه در تاريخ بعنوان يک مبارز براي احترام به اعتقاد و مذهبتان باقي خواهد ماند.


RAËL
بنیانICACCI بنیانگذار کمیته بین المللی ICACCI علیه امپریالیسم تقویم مسیحی، فوریه ۵۵ بعد از واقعه ی هیروشیما، ۲۰۰۱ میلادی.


For more information or comments please contact us through the form below: